راه حل ها

 شیرهای دو راهه و سه راهه موتوری – شیرهای دو راهه و سه راهه موتوری فن کویل – سنسورها و سوییچ ها – موتور دمپرها – هواساز –  شیرهای دو راهه و سه راهه موتوری – شیرهای دو راهه و سه راهه موتوری فن کویل – سنسورها و سوییچ ها – موتور دمپرها – هواساز

 شیرهای دو راهه و سه راهه موتوری

شیرهای دو راهه و سه راهه موتوری فن کویل

سیستم مدیریت ساختمان و انرژی BMS / EMS

سنسورها و سوییچ ها

موتور دمپرها

هواساز